Czas na aktywność w mieście Przemyśl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

„Czas na aktywność w Mieście Przemyśl”


w roku 2013


PROJEKT ADRESOWANY JEST DO OSÓB DOROSŁYCH:

  • Bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo, będących wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym:
    • Osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze
    • Osób niepełnosprawnychANKIETY REKRUTACYJNE PROSIMY SKŁADAĆ DO:

Do końca lutego 2013 r.

w siedzibie MOPS

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3
37-700 Przemyśl

lub

BIURO PROJEKTU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. LESZCZYŃSDKIEGO 3
37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 675 05 60 wew. 15,16
pok. 1/5 – 1/6

www.pokl.mops.przemysl.pl

Projekt współfinansowany przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie


Numer i nazwa Priorytetu:

VII. Promocja integracji społecznej


Numer i nazwa Działania:

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji


Numer i nazwa Poddziałania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Tytuł projektu:

Czas na aktywność w mieście Przemyśl

Kilka słów o naszym ośrodku


Zdjęcie 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, zwany dalej MOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Przemyśla . Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej lub innymi podmiotami. MOPS podlega Prezydentowi Miasta Przemyśla.Cele i zadania MOPS:

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawania takich sytuacji.